Privacyverklaring Jouw lief...mijn zorg!


In dit document geef ik (Chantal Tuik) u informatie hoe mijn onderneming (Jouw lief...mijn zorg!) omgaat met uw persoonlijke gegevens, die
ik in het kader van mijn werkzaamheden ga ontvangen. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens heb ik privacy hoog in het vaandel
staan.

Mijn onderneming is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. In mijn privacyverklaring kunt u
lezen welke persoonsgegevens ik verwerk en waarvoor. Tevens is hierin opgenomen welke rechten u heeft. Mocht u vragen hebben of uw
rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen middels onderstaande contactgegevens.


Contactgegevens
U kunt mij telefonisch bereiken onder nummer: 06-30340135
U kunt mij mailen op e-mailadres: info@jouwliefmijnzorg.nl

 

Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor al mijn cliënten. Daarnaast is deze privacyverklaring van toepassing wanneer u mijn website bezoekt, een
voormalige cliënt bent, cliënt wil worden of wilde worden maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of ik voor uw zorgaanbieder waarneem.


Uw persoonsgegevens
Om de zorg te kunnen verlenen die bij uw situatie past, ga ik met u in gesprek. In dit gesprek stel ik u verschillende vragen. Deze vragen
hebben betrekking op uw gezondheidssituatie, medicijngebruik, zorgbehoefte en wensen voor zover nodig ten behoeve van de
geïndiceerde of gewenste zorg en uw eigen mogelijkheden. Daarnaast kan om andere persoonsgegevens worden gevraagd, waaronder: uw naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer, telefoonnummer en e-mailadres.
Indien u wordt behandeld, worden deze gegevens vastgelegd in uw medisch dossier.

Toestemming
Uw persoonsgegevens mogen door mij niet zomaar worden verwerkt, hier heb ik een legitieme grondslag voor nodig. Vaak vloeit dit voort
uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw
toestemming op elk moment weer intrekken. Voor minderjarigen tot 12 jaar vraag ik toestemming van een ouder/voogd/wettelijk
vertegenwoordiger. Voor minderjarigen van 12 tot 16 jaar, vraag ik toestemming van zowel de minderjarige als de ouder/voogd/wettelijk
vertegenwoordiger.
Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kan ik u niet goed van dienst zijn. Het verlenen van goede zorg valt of staat met het
kunnen beschikken over alle benodigde en/of relevante informatie. Bovendien ben ik verplicht om een medisch dossier aan te leggen om de
kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen. Als ik onvoldoende informatie heb om verantwoorde zorg te verlenen dan zal ik u hierover
informeren.


Met de gegevens die ik van u ontvang ga ik zorgvuldig om. Ik heb technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen
dat onbevoegden kennis kunnen nemen van deze gegevens.
Als zorgaanbieder heb ik een beroepsgeheim, op grond waarvan in de basis niets mag worden doorgegeven aan derden. Daarnaast geef ik
geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In uitzonderingsgevallen kan het voor andere
zorgverleners nodig zijn om snel toegang te krijgen tot uw medisch dossier, bijvoorbeeld bij spoedgevallen.